Till förstasidan...        

   

 Vi l l kor för uthyrning          

VILLKOR FÖR UTHYRNING

Vad gäller när jag bokar lägenheten? Här följer de villkor som gäller för uthyrning av vår lägenhet.

Vem är ansvarig?
Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning via e-post.
  • Du får skriftlig bekräftelse på mottagna inbetalningar för hyran via e-post.
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning.
  • Du får information om lägenheten och en inventarieförteckning samt uppgift om var nycklar kan hämtas. Alternativt kan nycklar postas till Er hemadress ifall det passar bättre.
  • Lägenheten stämmer överens med beskrivningen på vår hemsida.
  • Du får disponera lägenheten från avtalad ankomstdag till avresedagen, tiderna anpassas till Sterlings flygtider, om vi inte kommer överens om annat.
  • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår hemsida.

När blir min bokning bindande?
Både Du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och Du betalat anmälningsavgiften/handpenningen eller hela hyran.

När ska jag betala?
Om Du bokat tidigare än 60 dagar innan ankomsdagen är anmälningsavgiften/handpenningen 30% av hyran. Anmälningsavgiften ska betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till Dig. Den räknas av från totalbeloppet. Resterande delen av hyran ska betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

Om Du bokat 60 dagar eller senare före avtalad ankomstdag ska hela hyran betalas inom 10 dagar, dock senast dagen före ankomstdagen (tänk på att om nycklar ska skickas per post så måste inbetalning ske tidigare då vi postar dessa först när vi motttagit betalning av hyran). Om Du bokat för längre period än 30 dagar, behöver Du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiod.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om Du inte betalar anmälningsavgiften/handpenningen i tid har vi rätt att stryka Din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från Din sida och då gäller reglerna för avbokning. Vi brukar dock sända en påminnelse innan vi avbokar, för att undvika missförstånd.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du avbokar skriftligen till oss via e-post. Vi bekräftar Din avbokning skriftligen via e-post.

Om Du avbokar efter bokning och inbetald anmälningsavgift/handpenning behåller vi anmälningsavgiften/handpenningen som kompensation.
Om Du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomstdag, måste Du betala 90% av hyran.
Om vi lyckas hyra ut lägenheten till någon annan, återbetalar vi det belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra med ett avdrag för en avbokningsavgift på 500 kr.

Men om det händer något?
Avbokning kan ske i följande fall, som inte får ha varit kända när Du bokade:

  1. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art som drabbar Dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
  2. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, som Du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad.

Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t. ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningen.

Vid avbokning enligt ovanstående fall behålles aldrig mer än inbetald anmälningsavgift/handpenning.

Vad har jag för rättigheter?
Du har rätt att sätta någon annan i Ditt ställe och vi måste då godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före avresedagen. Vi tar då ut en ombokningskostnad på 250 kr.

Om lägenheten inte tillhandahålls i utlovat skick på grund av att en större skada inte hinner åtgärdas i tid, t.ex. översvämmning eller någon liknande orsak, så har Du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det Du betalat oss, men med avdrag för den nytta Du kan ha haft av lägenheten. Istället för att säga upp hyresavtalet kan Du begära att vi sätter ned hyran.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som vi skickat till Dig. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår i lägenheten och på dess inventarier genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös.

Fel som uppstår under vistelsen måste Du omgående meddela oss, så att vi får möjlighet att rätta till det så snart som möjligt.

Du får inte använda lägenheten till något annat än bostad och får inte låta fler personer övernatta i lägenheten än vad Du uppgav vid bokningstillfället.

Då många är allergiska för tobaksrök, ber vi Dig undvika rökning inomhus.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om Du missar detta måste vi utföra städning på Din bekostnad.

Nycklarna till lägenheten måste returneras snarast efter vistelsen, senast inom 14 dagar, antingen via post, personligen eller efter överenskommelse.

Krig, naturkatastrofer, strejker m m
Både Du och vi har rätt att träda från hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken Du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad Du betalat med avdrag för den nytta Du haft av lägenheten.